Szkoła:    

 1. Stwarza warunki pracy pozwalające na uzyskanie wysokich wyników nauczania. Ma estetyczny wygląd i jest dobrze zorganizowana.
 2. Zapewnia przyjazną atmosferę, pozwalającą na samorealizację i wyzwalającą twórczość ucznia.

 Nasz uczeń

 1. Jest przygotowany do matury i podjęcia studiów wyższych oraz do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
 2. Jest patriotą i Europejczykiem, jest przygotowany do życia i pracy we współczesnym świecie.

Zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz profilaktyki

Absolwent „ Prusa” :

 • jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z cyberprzestrzeni.
 • łatwo nawiązuje kontakty, jest dobrym negocjatorem,
 • przygotowany jest do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, rozwijania w sobie, dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • jest świadomy życiowej użyteczności, umie radzić sobie w życiowych sytuacjach,
 • cechuje się wysoką kulturą osobistą,
 • z szacunkiem odnosi się do wspólnego dobra, jest patriotą,
 • umie dokonywać wyborów i podejmować decyzje zgodnie z ogólnoludzkimi wartościami,
 • jest sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny,
 • umie kontaktować się przynajmniej w jednym języku obcym nowożytnym,
 • jest świadomy zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z cyberprzestrzeni.