Szkoła:    

 1. Stwarza warunki pracy pozwalające na uzyskanie wysokich wyników nauczania. Ma estetyczny wygląd i jest dobrze zorganizowana.
 2. Zapewnia przyjazną atmosferę, pozwalającą na samorealizację i wyzwalającą twórczość ucznia.

 Nasz uczeń

 1. Jest przygotowany do matury i podjęcia studiów wyższych oraz do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
 2. Jest patriotą i Europejczykiem, jest przygotowany do życia i pracy we współczesnym świecie.

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa istnieje od 1923 r. Tak jak u początków istnienia Szkoły, tak i dzisiaj realizujemy programy dydaktyczno-wychowawcze, których istotą było i jest nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy, lecz także wychowanie ich na uczciwych ludzi i dobrych obywateli. Każdy nauczyciel, niezależnie od pełnionych funkcji przekazuje wiedzę, pomaga w zdobyciu umiejętności jej zastosowania, a także ma wpływ na ucznia, kształtuje jego charakter, postawę i wrażliwość przez swoje zachowanie, przekonania i zasady, którymi się kieruje. Wszystkie cele statutowe są realizowane z udziałem całej wspólnoty szkolnej: uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców.

Od chwili powstania wspólnota szkolna zapisała chlubne karty historii. Tu uczyło się wielu późniejszych uczonych, działaczy kultury i życia społeczno-politycznego. Szkoła wydała wielu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym także zagranicznych. Czynnie przeciwstawiała się przemocy organizując tajne nauczanie podczas okupacji. Nasi uczniowie i absolwenci są pozytywnie postrzegani w środowisku i regionie. Te chlubne karty są naszym trwałym zobowiązaniem. Wobec wyzwań wynikających z przeobrażeń w naszym kraju, nowego miejsca Polski w Europie i świecie oraz kształtowania się społeczeństw opartych na wiedzy I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa określa swoją misję następująco:

 

 1. Fundamentem naszej szkoły jest jedność nauczania i wychowania oraz profilaktyka. Zaangażowani i twórczy nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie skoncentrowani są na :
  1. budowaniu sieci działań umożliwiających wszechstronny i harmonijny rozwój każdego ucznia według jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
  2. niesieniu pomocy każdemu uczniowi by osiągnął sukces,
  3. propagowaniu i rozwijaniu idei olimpiad przedmiotowych i konkursów,
  4. rozwijaniu samorządności i wdrażaniu idei wolontariatu,
  5. doskonaleniu się w zawodzie.

Podkreślamy, że trwający kilka lat proces edukacyjny, może być uwieńczony powodzeniem tylko wtedy, gdy nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie i rodzice będą świadomi obowiązków, które mają do wypełnienia i odpowiedzialności jaka ich wypełnieniem jest związana. Nasze Liceum stawia uczniom wysokie wymagania. Ukończenie „Prusa” wymaga systematycznej pracy, samodzielności i rzeczywistego zainteresowania nauką.

 1. Program Szkoły w myśl zasady „Użyteczność dla ludzkości stanowi podwalinę dumy narodowej” skierowany jest do tych uczniów i kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, są gotowi podjąć duży wysiłek, aby osiągnąć dobre wyniki w wybranej dziedzinie wiedzy. W ciągu trzech lat absolwent „Prusa” powinien osiągnąć dobre wykształcenie ogólne stanowiące intelektualną podstawę do zdania matury i do podjęcia studiów wyższych. Dlatego w cyklu kształcenia przewidziane jest nauczanie ogólne ze wszystkich przedmiotów i rozszerzony program z kilku (2-4) wybranych przedmiotów.
 2. Celem działania szkoły jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do:
  1. przyswojenia określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,
  2. złożenia egzaminu maturalnego,
  3. podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia,
  4. funkcjonowania w ciągle rozwijającym się państwie demokratycznym, społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej,
  5. poszanowania godności człowieka oraz wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego zaoferowanego przez poprzednie pokolenia,
  6. życia i pracy we współczesnym świecie.
 3. W trakcie kształcenia ogólnego uczniowie zdobywają następujące umiejętności:
  1. czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
  2. myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym,
  3. myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,
  4. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
  5. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
  6. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
  7. umiejętność pracy zespołowej.
 4. Szkoła współpracuje z organizacjami różnego rodzaju i środowiskiem. Silne zakorzenienie w środowisku lokalnym poprzez uczestnictwo lub współorganizację imprez charytatywnych, artystycznych, rocznicowych pozwala łatwiej pozyskiwać przyjaciół, sprzymierzeńców i sponsorów szkoły.
 5. Szkoła ma znaczący wpływ na wybór przyszłej drogi życiowej. Dlatego w programie wychowawczym wyraźnie określamy obowiązki, które powinien wypełniać każdy uczeń. Do takich obowiązków należą również te najprostsze: tj. systematyczne uczęszczanie do szkoły, punktualność, przygotowanie do lekcji. Wydawać się może, że piszemy o sprawach oczywistych, które można pominąć. Otóż właśnie odpowiedzialne wykonywanie prostych i podstawowych obowiązków szkolnych jest niejednokrotnie bardzo trudne dla ucznia. Ta trudność jest często przyczyną wielu niepowodzeń i kłopotów. Nie ma takiego pracodawcy, który tolerowałby spóźnianie się do pracy, absencję, czy lekceważenie powierzonych obowiązków. Zdecydowanie więc podkreślamy w Programie Szkoły znaczenie programu wychowawczego i jego wpływ na kształtowanie sylwetki absolwenta Liceum Prusa.
 6. Szkoła jest wspólnotą dialogu całej społeczności szkolnej. Wymiana poglądów, ścieranie się argumentów, otwartość na nowe idee i pomysły wiążą się nieodłącznie z respektowaniem odmienności i poszanowania godności osobistej. Szkoła rozwija umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych.
 7. Przyjęta przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Szkolny i Radę Rodziców misja szkoły jest zobowiązaniem dla wszystkich członków naszej szkolnej wspólnoty. Jest drogowskazem działań oraz podstawą programową szkoły. Do niej winny się odnosić plany jej rozwoju oraz wszelkie decyzje władz.