ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:


– Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
– Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.
– Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum
problemów przestrzegania praw ucznia.


Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:


– Załatwianie indywidualnych skarg.
– Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
– Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
– Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem).
– Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
– Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
– Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
– Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
– Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników
administracji szkoły.


Rzecznik Praw Ucznia ma prawo:


– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.
– Organizować konfrontacje wyjaśniające.
– Wdrażać działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
Tryb postępowania w kwestiach spornych:
– zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
– podjęcie mediacji ze stronami konfliktu,
– skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z
rozstrzygnięciem sporu,
– w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
– ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.


Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:


 Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Szkolnego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,
 Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.


Uczniowie powinni wiedzieć, że…


 Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią
tajemnicę służbową.
 Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-
wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy
naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach
Konwencja Praw Dziecka i inne przepisy prawa.

 

Obecny rzecznik praw ucznia:

mgr Sławomir Miernicki


Poprzednie kadencje:

2017-2018: mgr Krystyna Sopińska