W związku z przedłużającym się okresem czasowego zamknięcia szkół oraz unormowaniem prawnym przez MEN możliwości prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, kontynuując naukę na odległość z dniem 25 marca szkoła zmienia zasady realizacji zajęć dydaktycznych. Nowe ustalenia dotyczyć będą zarówno metod i technik kształcenia na odległość, sposobu monitorowania i weryfikacji postępów uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o postępach uczniów, także konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami oraz sposobu dokumentacji realizacji zadań.

Podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć, przesyłania materiałów i ćwiczeń dla uczniów poszczególnych klas, a także oceniania postępów uczniów pozostaje dziennik elektroniczny.

Szersze informacje na ten temat w dzienniku Librus Synergia.