Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 15/2020 z dnia 19.03.2020r. w sprawie  zakazu korzystania z obiektów szkolnych

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz 3 pkt 1, 8 i 10 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn, zm.), zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Siedlce  zarządzam,  co następuje :
§ 1
Wprowadzam zakaz korzystania z obiektów szkolnych.
§ 2
1. Zakaz korzystania z obiektów dotyczy podmiotów zewnętrznych korzystających z wynajmu obiektu i pomieszczeń szkolnych oraz podmiotów szkolnych.
2. Zakaz, o którym mowa w §1  nie dotyczy miejsc pracy pracowników administracji  i obsługi szkoły.
§ 3
Zakaz korzystania z obiektów szkolnych obowiązuje do odwołania.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor I LO im.B.Prusa
Andrzej Kopiec