Logowanie do portalu dla kandydatów: https://siedlce.edu.com.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/20 do:

6 klas pierwszych na podbudowie Gimnazjum:

 • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
 • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
 • 2 klasy o profilu matematyczno-fizycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

6 klas pierwszych na podbudowie Szkoły Podstawowej:

 • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
 • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
 • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

 

Charakterystyka klas pierwszych na podbudowie Gimnazjum:

Symbol

klasy

Nazwa
klasy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

 

Drugi język obcy

do wyboru

z zestawu:

Przedmioty w klasach  II / III

Uwagi dodatkowe

dla wszystkich klas

czwarty dla klasy

dwa rozszerzone

obowiązkowe

trzeci rozszerzony

do wyboru spośród:

1AG

biologiczno
- chemiczna

język polski,

matematyka,

język obcy

 biologia

lub
 chemia

 

j. hiszpański

j. francuski

j. niemiecki

j. rosyjski

j. włoski

 

 1) biologia

 2) chemia

1)     biologia

2)     chemia

3)     historia

4)     informatyka

5)     geografia

6)     wos

7)     matematyka

8)     fizyka

9)     język angielski

10)  język niemiecki

11)  język francuski

12)  język hiszpański

13)  język rosyjski

14)  język włoski

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych, przygotowują  m. in. do studiów  na kierunkach: medycyna, biomedycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, architektura krajobrazu, technologia żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia i inne.

1BG

biologiczno
- chemiczna

 1) biologia

 2) chemia

1CG

matematyczno
- geograficzna

geografia

 1) matematyka

 2) geografia

Klasa dla kandydatów planujących studia ekonomiczno-matematyczne: ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja i inne.

1DG

matematyczno
- fizyczna

fizyka

 

 

j. francuski

j. niemiecki

j. rosyjski

j. włoski

 

 1) matematyka

 2) fizyka

Klasy dla kandydatów planujących studia politechniczne i uniwersyteckie w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1FG

matematyczno
- fizyczna

fizyka

 1) matematyka

 2) informatyka

1EG

humanistyczno
- dziennikarska

historia

 1) język polski

 2) WOS

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia, administracja, polityka społeczna i  inne.

 

 • We wszystkich klasach pierwszych realizowany jest taki sam wymiar przedmiotów.
 • We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.
 • Wyboru drugiego języka obcego dokonuje uczeń podczas rekrutacji, przy potwierdzeniu woli uczęszczania do szkoły (ostateczną decyzje podejmuje komisja).
 • W 2 semestrze pierwszej klasy uczniowie dokonują wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego (spośród propozycji szkoły) realizowanego w klasie drugiej i trzeciej. Warunkiem jest zebranie się odpowiednio licznej grupy.
 • Oferta zaproponowanych rozszerzeń przedmiotowych może ulec zmianie w zależności od potrzeb uczniów.
 • Planuje się od klasy drugiej realizację następujących przedmiotów uzupełniających:
  • w klasach a, b, - ekologia
  • w klasie c - ekonomia w praktyce
  • w klasach d, f - projektowanie techniczne
  • w klasie e – elementy dziennikarstwa

oraz

 • w klasach a, b, c, d, f - historia i społeczeństwo
 • w klasie e - przyroda

 

 

Charakterystyka klas pierwszych na podbudowie Szkoły Podstawowej:

 

Symbol

klasy

Nazwa
klasy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy

do wyboru z zestawu:

 

Przedmioty rozszerzone

w klasach  I / IV

Uwagi dodatkowe

trzy dla wszystkich klas

czwarty dla klasy

1A

biologiczno
- chemiczna

język polski,

matematyka,

język obcy

biologia

lub
chemia

j. francuski

j. niemiecki

j. włoski

 

1) biologia

2) chemia

3) j. angielski

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych, przygotowują  m. in. do studiów  na kierunkach: medycyna, biomedycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, architektura krajobrazu, technologia żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia i inne.

1B

biologiczno
- chemiczna

1) biologia

2) chemia

3) matematyka

1C

matematyczno
- geograficzna

geografia

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. włoski

 

1) matematyka

2) geografia

3) j. angielski

Klasa dla kandydatów planujących studia ekonomiczno-matematyczne: ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja i inne.

1E

humanistyczno
- prawnicza

historia

1) historia

2) WOS

3) j. angielski

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia, polityka społeczna i  inne.

1D

matematyczno
- fizyczna

fizyka

j. hiszpański

j. francuski

j. niemiecki

1) matematyka

2) fizyka

3) informatyka

Klasy dla kandydatów planujących studia politechniczne  i uniwersyteckie w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1F

matematyczno
- informatyczna

1) matematyka

2) informatyka

3) fizyka

 

 • Rozszerzenia przedmiotowe realizowane są już w klasach pierwszych.
 • We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski..
 • Wyboru drugiego języka obcego dokonuje uczeń podczas rekrutacji, przy potwierdzeniu woli uczęszczania do szkoły (ostateczną decyzje podejmuje komisja).
 • W klasach A, B, C, D, F – w pierwszym roku nauki realizowany jest przedmiot plastyka/muzyka, a w klasie E – filozofia.
 • Planuje się od klasy trzeciej realizację następujących przedmiotów uzupełniających:
  • w klasach A, B, - ekologia
  • w klasie C - ekonomia w praktyce
  • w klasach D,F - projektowanie techniczne
  • w klasie E – elementy dziennikarstwa

 

Terminarz rekrutacji:

1.

Dni otwarte w I LO im. B. Prusa w Siedlcach 

 

 13.04.2019 r. – godz. 1000

 

 

 25.04.2018 r. – godz. 1300

2.

Składanie podań - elektronicznie  i na wydruku papierowym (jedynie w szkole pierwszego wyboru) 

 

od godz. 800   13 maja (poniedziałek),
do godz. 1500  20 maja (poniedziałek)

3.

Ewentualne dokonywanie zmiany  wyboru szkoły 

 

od godz. 1000  17 czerwca (poniedziałek) 
do godz. 1600  19 czerwca (środa), 

4.

Składanie (w szkole pierwszego wyboru) kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność  z oryginałem)  

 

od godz. 1200  21 czerwca (piątek),
do godz. 1600  28 czerwca (piątek),

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej  

 

16 lipca (wtorek), do godz. 1200

6.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w I LO przez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego 

 

od godz. 1200  16 lipca (wtorek),
do godz. 1000  24 lipca (środa),

7.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do I LO, a także informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc 

 

25 lipca (czwartek), do godz. 1200

8.

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca

 

od 26 lipca (piątek)