Harmonogram i procedura przygotowania ostatecznych deklaracji maturalnych (uczniowie i absolwenci)

 

Każdy uczeń klasy III do dnia 23 stycznia 2019 r.:

  • składa podpis na wstępnej deklaracji informując w ten sposób, że nie nanosi na niej żadnych zmian

  lub

  • wypełnia ostateczną deklarację maturalną i składa ją zamiast deklaracji wstępnej (deklaracje wstępne do końca roku szkolnego pozostają w dokumentacji wychowawcy).

bttn 01

W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

  1. Pobrać DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na dysku lokalnym komputera (deklaracja nie jest edytowalna w oknie przeglądarki).
  2. Otworzyć pobrany plik Deklaracja 1a_N.pdf za pomocą czytnika dokumentów PDF np. Acrobat Reader .
  3. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać edytowany plik pod nazwą Nazwisko_Imie_Klasa.pdf (np.: Kowalczyk_Anna_3G.pdf).
  4. Wydrukować dwustronnie wypełnioną deklarację (TYLKO STRONY 1, 2), podpisać ją i dostarczyć wychowawcy klasy.
  5. Wysłać pocztą elektroniczną zapisany plik Nazwisko_Imie_Klasa.pdf na adres wychowawcy klasy

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb, dołączając do deklaracji opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie (pomocy udzieli pedagog szkolny).

 UWAGA: W deklaracji należy wpisać następujący kod szkoły: 146401-10106

 
 

Absolwenci przystępujący do matury po raz kolejny składają tylko deklaracje ostateczne do 7 lutego 2019r.

 Informacja dla  absolwentów  z lat poprzednich.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie,  zarówno w części ustnej jak i pisemnej jest odpłatny (50 zł) dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy w poprzednich latach zgłaszali chęć do zdawania , ale na egzamin z tego przedmiotu nie zgłosili się.

Opłatę należy wnieść w dniach 1.01 – 7. 02 2019 r. na specjalne konto  podane przez OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin. Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osoby  o niskim dochodzie.

 

Procedura składania deklaracji:

1.    Pobrać z witryny www.vulcan.edu.pl odpowiedni plik,  wypełnić i wydrukować stosowną deklarację (oraz przesłać plik na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ):
       Załącznik1a N – dla absolwentów z lat  2015 - 2018
       Załącznik1d S – dla absolwentów z lat 2005 - 2014

2.    Pobrać druki i wypełnić:
      a.
Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny - załącznik 26a
      
i ewentualnie
       b.
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny - załacznik 26b.

3.    Uzgodnić  wysokość opłaty z OKE (niezbędny kontakt z OKE Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
       W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, nr pesel, przedmiot, nazwę i adres szkoły, w której absolwent przystępował do egzaminu maturalnego.
4.    Wypełnione dokumenty złożyć w szkole do dnia 7  lutego 2019 r.

 

Złożenie deklaracji bez załączników 26a/b może skutkować nie dopuszczeniem do egzaminu.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form  egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2018r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2019r przedstawi  sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań (do 14 lutego  załącznik nr 4b).

W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła,  którą ukończył. Wniosek i uzasadnienie należy złożyć wraz z deklaracją w szkole macierzystej do dnia 31 grudnia 2018 r.  Dyrektor OKE poinformuje absolwenta o sposobie rozpatrzenia wniosku  (do 10 marca 2018 r.)