Zasady dotyczące funkcjonowania Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w czasie epidemii Covid – 19

 

 I. Kwaterowanie młodzieży .

 

  1. 31.09.2020r do internatu przyjeżdżają uczniowie klas I. Kwaterowanie rozpocznie się o godz.16.00. Do placówki może wejść wychowanek tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos (ewentualnie przyłbice).
  2. 01.09.2020r. od godz. 16.00 odbędzie się zakwaterowanie uczniów klas II i III.
  3. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

 II. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem na teren placówki osób postronnych. Kontrola osób wchodzących do internatu.

 

  1. Na teren placówki ma ją prawo wstępu tylko wychowankowie i pracownicy internatu. Wyjątek stanowią rodzice odwożący uczniów do internatu(zasada jeden uczeń/jeden rodzic), służby remontowe, kontrolne oraz dostawcy.
  2. Każda osoba wchodząca do internatu jest zobowiązana do zakrywania nosa oraz ust i dezynfekcji rąk płynem znajdującym się przy wejściu.
  3. Wejście do internatu jest monitorowane.
  4. Internat prowadzi rejestr osób wchodzących nie będących uczniami i pracownikami szkoły. (portiernia, pokój wychowawców).

 

 III. Obowiązki Wychowanka

 

 W Internacie mogą przebywa jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.

 

   1. Należy zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.

   2. W przypadku złego samopoczucia podczas pobytu w internacie należy  to niezwłocznie zgłosić wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.

 

   3. Zapoznaj się z poniższą  informacją o zachowaniu bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii, przestrzegaj tych zasad:

- Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj maseczki ochronne i dezynfekuj ręce.

- Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2m od rozmówcy.

-Ogranicz wychodzenie z placówki, rób to tylko w uzasadnionych przypadkach, wyjątkiem są spacery na świeżym powietrzu.

- Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.

- Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy , zwłaszcza ust, nosa i oczu.

- Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.

- Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Sprawdzanie czystości w pokojach odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia ( o godzinie 7.30 i 21.30).

- Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.

- Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju.

- Nie zapraszaj gości do internatu.

 - Nie zabieraj do internatu niepotrzebnych przedmiotów, ogranicz rzeczy do niezbędnych w czasie tygodniowego pobytu w internacie.

 

 IV. Bezpieczne korzystanie ze stołówki.

 

     1. Korzystaj ze stołówki zgodnie z ustalonym harmonogramem:

  • śniadania godz. 6.45 wychowanki grupy III

                                 godz. 7.00 wychowankowie grupy II

                                 godz. 7.15 wychowankowie grupy I

 

  • obiady po 6 godz. lekcyjnej grupa I i pokoje:13,15,16,17,19,21,22,23,24,25

                             po 7 godz. lekcyjnej grupa III i pokoje  26,27,28

  • kolacje   18.45 wychowanki grupy III

                         godz. 19.00 wychowankowie grupy II

                         godz.19.15  wychowankowie grupy I

 

      Od 07.09.2020r. obiady wydawane będą  według harmonogramu podanego przez szkołę.

 

      2. Ogranicz przebywanie w stołówce do niezbędnego czasu potrzebnego  na spożycie posiłku!

 

 V. Pomieszczenia przeznaczone do odizolowania osób podejrzanych o  zakażenie koronawirusem.

 

         Internat dysponuje dwoma izolatkami

         p. 14  izolatka dla młodzieży z internat

         p. 3 izolatka dla młodzieży szkolnej