I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach  
prowadzi rekrutację na rok szkolny 2017/18 do 7 klas pierwszych o profilach:

  • 3 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
  • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
  • 2 klasy o profilu matematyczno-fizycznym
  • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

 Sposób obliczania punktów podczas rekrutacji na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.

Egzamin gimnazjalny   100 pkt
wynik przedstawiony w procentach z:
języka polskiego
historii i wiedzy o społeczeństwie
matematyki
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
 - mnoży się przez 0,2
   
Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum   72 pkt
 - celujący 18 pkt  
 - bardzo dobry 17 pkt  
 - dobry 14 pkt  
 - dostateczny 8 pkt  
 - dopuszczający 2 pkt  
Szczególne osiągnięcia ucznia zapisane na świadectwie ukończenia gimnazjum   18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem   7 pkt
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego (wolontariat)   3 pkt
RAZEM   200 pkt

 

 

 –