I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/24 do 7 klas pierwszych:

 • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
 • 1 klasa o profilu humanistyczno-prawniczym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym
 • 1 klasa o profilu społeczno-geograficznym

 

Charakterystyka planowanych klas pierwszych:

 

Symbol

klasy

Nazwa
klasy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy do wyboru z zestawu:

 

Przedmioty rozszerzone

Klasy dla kandydatów planujących studia na kierunkach:

dwa dla wszystkich klas

trzeci i czwarty dla klasy

1A
biologiczno
- chemiczna
język polski,
matematyka
biologia,
chemia
 
j. hiszpański
j. francuski
j. niemiecki
1) biologia
2) chemia
3) j. angielski

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowują  m. in. do studiów  na kierunkach: medycyna, biomedycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, architektura krajobrazu, technologia żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia i inne.

1B
biologiczno
- chemiczna
1) biologia
2) chemia
3) matematyka
1C
społeczno -geograficzna
geografia,
j. angielski
j. hiszpański
j. włoski
j. niemiecki
j. francuski
j. rosyjski
1) geografia
2) wiedza o społeczeństwie
3) j. angielski
Klasa dla kandydatów planujących studia lingwistyczne i ekonomiczne: filologia angielska, amerykanistyka, europeistyka, ekonomia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, samorząd terytorialny i polityka regionalna, samorząd lokalny i polityka regionalna, projektowanie rozwoju regionalnego, komunikacja międzykulturowa, prawo administracyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne
1E
humanistyczno
- prawnicza
historia,
j. angielski
1) historia
2) WOS
3) j. angielski

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia, polityka społeczna i  inne.

1G
matematyczno
- geograficzna
geografia,
j. angielski
1) matematyka
2) geografia
3) j. angielski

Klasa dla kandydatów planujących studia ekonomiczno-matematyczne: ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja i inne.

1D1
(grupa)
matematyczno
- fizyczna
fizyka,
informatyka
j. hiszpański
j. francuski
j. niemiecki
1) matematyka
2) fizyka
3) informatyka

Klasy dla kandydatów planujących studia politechniczne  i uniwersyteckie w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1D2
(grupa)
fizyka,
j. angielski
1) matematyka
2) fizyka
3) j. angielski
1F1
(grupa)
matematyczno
- informatyczna
informatyka,
fizyka
1) matematyka
2) informatyka
3) fizyka
1F2
(grupa)
informatyka,
j. angielski
1) matematyka
2) informatyka
3) j. angielski

 

 • Rozszerzenia przedmiotowe realizowane są już w klasach pierwszych.
 • We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski..
 • Wyboru drugiego języka obcego dokonuje kandydat podczas rekrutacji, przy potwierdzeniu woli uczęszczania do szkoły (ostateczną decyzję podejmuje komisja na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w procesie rekrutacyjnym).
 • W pierwszym roku nauki realizowany jest przedmiot:
  • w klasach A, B, C, G - muzyka
  • w klasie E - filozofia
  • w klasach D, F - plastyka
 • Klasa D na etapie rekrutacji jest podzielona na dwie 15 osobowe grupy. W grupie 1D1 trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, zaś w 1D2 język angielski.
 • Klasa F na etapie rekrutacji jest podzielona na dwie 15 osobowe grupy. W grupie 1F1 trzecim przedmiotem rozszerzonym jest fizyka, zaś w 1F2 język angielski.
 • Planuje się od klasy trzeciej realizację następujących przedmiotów uzupełniających:
  • w klasach A, B - ekologia
  • w klasie C, G - ekonomia w praktyce
  • w klasach D, F - projektowanie techniczne
  • w klasie E – elementy dziennikarstwa